Biedingen onder gesloten omslag

Biedingen onder gesloten omslag


               CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN
 
REGLEMENT: BIEDINGEN ONDER GESLOTEN OMSLAG 
 
1. ALGEMEEN
 
Een bieding onder gesloten omslag is een verkoopformule, die kan ingeroepen worden wanneer meerdere kandidaat-kopers bereid zijn de vraagprijs of een bedrag hoger dan de vraagprijs te bieden. 
 
Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure. 
 
In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een bieding onder gesloten omslag georganiseerd, waarbij de kandidaat - kopers de mogelijkheid hebben voorafgaand het onroerend goed te bezichtigen.
 
Het tijdstip en de plaats van de bieding onder gesloten omslag worden vooraf bekend gemaakt.
De eigenaar-verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.


2. DE VOORWAARDEN VOOR HET UITBRENGEN VAN EEN BOD
 
Zowel meerderjarige natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn als rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen kunnen een geldig bod onder gesloten omslag uitbrengen.
 
3. BEZOEKMOMENT
 
De bemiddelende vastgoedmakelaar bemiddelt voor de verkoop van het pand, die gepubliceerd is op verschillende media, waarvoor de mogelijkheid wordt geboden om biedingen uit te brengen onder gesloten omslag.
 
Het pand kan bezocht worden op bezoekmomenten, die duidelijk worden gepubliceerd of na afspraak met de bemiddelende vastgoedmakelaar.
 
De kandidaat-koper ontvangt ter plaatse alle nodige informatie aangaande het onroerend goed en kan het volledige verkoopdossier consulteren op de website van de bemiddelende vastgoedmakelaar
 
De kandidaat - koper erkent voldoende informatie te hebben ontvangen om hem in de mogelijkheid te stellen een geldig bod uit te brengen binnen de voorgeschreven termijn.


4. DE PRIJS
 
De vraag-/richtprijs die in de publiciteit van het betrokken onroerend goed wordt weergegeven is een uitnodiging tot onderhandelen.
Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze prijs.
Bij de vermelding in de publiciteit “vanaf X-prijs” woerden enkel biedingen boven de prijs aanvaard.
Het is uiteindelijk steeds de verkoper die bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.


5. HET UITBRENGEN VAN EEN BOD
 
Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een biedingsdocument welke ter beschikking wordt gesteld door de bemiddelende vastgoedmakelaar.
 
Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden.
Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.
 
Biedingen dienen ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde te worden geplaatst.
Er is tevens de mogelijkheid om biedingen te plaatsen onder opschortende voorwaarde. Deze zal uitdrukkelijk vermeld worden op het bodformulier, die ter plaatse op het bezoekmoment wordt gegeven door de vastgoedmakelaar.
 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.
 
De schriftelijke biedingen dienen bezorgd te worden aan de bemiddelende vastgoedmakelaar op hiernavolgende wijze :
gemaild te worden naar hiernavolgend mailadres: info@aeygemsvastgoed.be
ofwel kunnen ze persoonlijk worden overhandigd aan de bemiddelende vastgoedmakelaar met ontvangstbevestiging
 
uiterlijk op de vooraf gecommuniceerde deadline voor het indienen van de biedingen.
 
Na de deadline zullen de biedingen worden verzameld door de makelaar op het kantoor van Aeygems Vastgoed of op eender andere plaats, die hiervoor wordt gekozen, in samenspraak met de eigenaar-verkoper.
 
Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat - kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw door de bemiddelende vastgoedmakelaar bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen.  Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.
 
Elke kandidaat - koper zal op de hoogte worden gebracht via e-mail door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.
 
Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat - koper.


6. DE VERBINTENISSEN VAN DE KANDIDAAT - KOPER
 
Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod onder gesloten omslag.
 
Iedere kandidaat - koper blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn van 10 kalenderdagen, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper. 
Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 kalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod. 
Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat - koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat - koper, alsook zal de bemiddelende vastgoedmakelaar worden vergoed aan 3,63% incl BTW. Deze is een forfaitaire schadevergoeding die de in gebreke blijvende partij verschuldigd zal zijn als zij haar verbintenissen niet nakomt. Indien de verkoper zijn verbintenissen niet nakomt zal de makelaar vergoed worden zoals voorzien in de bemiddelingsopdracht. 


7. DE VERKOPER


De identiteit wordt niet noodzakelijker wijze weergegeven bij het uitbrengen van het bod. Het bod wordt uitgebracht voor een bepaald onroerend goed. De identiteit van de verkopers zal duidelijk gemaakt worden bij de aanvaarding van het bod door de eigenaar, daar op dit moment een koop-verkoop tot stand komt, al dan niet onder opschortende voorwaarden.


8. DE AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT
 
Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat - koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.aeygemsvastgoed.be.


9. PRIVACY


De bemiddelende vastgoedmakelaar handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming ; (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
De persoonsgegevens die door de kandidaat - koper worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de kandidaat - koper gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen.


10. AANSPRAKELIJKHEID


De bemiddelende vastgoedmakelaar kan op verzoek van de verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 
 
De bemiddelende vastgoedmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat - koper en/of verkoper. 


11. DIVERSE BEPALINGEN
 
Een kandidaat-koper mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding onder gesloten omslag verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en de biedingsprocedure op één of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.
 
12.GESCHILLEN
 
Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het onroerend goed is gelegen.